Otpadna električna i elektronička oprema

 

Informacije za kupce i pogone za tretiranje u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva WEEE 2012/19/EU)

 

 

Za kupce

Preuzmi

Za pogone za tretiranje

Preuzmi