Odredbe i uslovi korištenja

 

1. Valjanost i opseg primjene odredbi i uslova korištenja

Korištenje web lokacije www.konicaminolta.eu (u daljnjem tekstu "Web lokacija") koju pruža Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (u daljnjem tekstu "Konica Minolta") i usluga dostupnih na toj Web lokaciji dopušteno je samo u skladu sa sljedećim odredbama i uslovima korištenja. Pristupom Web lokaciji ili bilo kojoj njenoj podstranici korisnik je saglasan s valjanošću trenutne verzije odredbi i uslova korištenja. Ako korisnik nije saglasan s cjelokupnim odredbama i uslovima ili nekim njihoviim dijelovima, ne smije koristiti Web lokaciju.
Konica Minolta zadržava pravo da u budućnosti mijenja ili ažurira odredbe i uslove korištenja bez prethodne najave.
 

2. Usluge koje se nude

Sadržaj i informacije dostupne na Web lokaciji stranici koriste se u komercijalne svrhe kompanije Konica Minolta.
Konica Minolta ima pravo obustaviti ili ograničiti funkcionisanje cjelokupne Web lokacije ili njenih dijelova u bilo kojem trenutku i ne garantira da će Web lokacija ili sadržaj na njoj biti dostupan na trajnoj osnovi, bez prekida ili bez izmjena.
 

3. Opseg korištenja

Sadržaji i informacije dostupne na Web lokaciji namijenjeni su isključivo za pružanje informacija korisniku na ličnoj osnovi i za lične, nekomercijalne svrhe korisnika te se ne smiju preuzimati, kopirati, obrađivati ​​ili distribuirati u privatne ili komercijalne svrhe. Od toga je izuzet samo sadržaj koji je namijenjen za preuzimanje i izričito označen u tu svrhu. Korisnik također može odštampati dijelove Web lokacije za ličnu upotrebu.

Konica Minolta izričito naglašava da je sadržaj Web lokacije, npr. tekst, slike, grafika, zvukovi i raspored, zaštićen zakonom o autorskim pravima ili u skladu s drugim odredbama o zaštiti intelektualnog vlasništva, te da su nazivi proizvoda, trgovačkih znakova i nazivi kompanija koji se koriste na Web lokaciji zaštićeni zakonima o robnim markama za relevantnog zakonskog vlasnika. Stoga je svako korištenje ovih sadržaja zakonom zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Konica Minolta.
 

4. Garancija, odgovornost

Sadržaj Web lokacije odražava informacije i tehnologije koje su dostupne u vrijeme objavljivanja. Konica Minolta nije dužna osigurati da sadržaj Web lokacije bude potpun, tačan ili ažuriran. Sadržaj Web lokacije može povremeno odstupati od trenutnog statusa, posebno u slučaju promjena naravi proizvoda kompanije Konica Minolta proizvoda ili promjena u zahtjevima za njihovo korištenje. Konica Minolta također nije dužna osigurati da sadržaj Web stranice bude prikladan za potrebe korisnika. Konica Minolta i njeni zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili nedostatak koji korisnik može pretrpiti zbog ili u vezi s korištenjem Web lokacije i bilo koje njene podstranice. U slučaju kršenja neke od ključnih ugovornih obaveza, odgovornost je ograničena na predvidivu štetu koja je uobičajena za ovaj ugovor.

U slučajevima kad je Konica Minolta odgovorna bez ograničenja u skladu sa zakonskim odredbama, to se neće primjenjivati ​​u slučaju zlonamjernih radnji ili grubog nemara ili u slučaju povrede, smrtnog slučaja ili prijetnje zdravlju uslijed kršenja obaveze za koju je odgovorna kompanija Konica Minolta ili za odgovornost u skladu s njemačkim Zakonom o odgovornosti proizvođača.
 

5. Veze ka drugim web lokacijama

U nekim dijelovima Web lokacije hiperveze ("veze") vode na web lokacije drugih pružalaca koje mogu sadržavati dodatne ili dopunske informacije koje mogu biti od interesa za korisnika. Klikom na takvu vezu napušta se Web lokacija kompanije Konica Minolta.
Konica Minolta ne može uticati na trenutni ili budući sadržaj web lokacija trećih strana. Stoga Konica Minolta ne posmatra sadržaj web lokacija trećih strana na koje upućuje veza kao vlastiti sadržaj. Odgovornost kompanije Konica Minolta za sadržaj web lokacija trećih strana stoga je izuzeta osim ako kompanija Konica Minolta nije bila svjesna bilo kakvog nezakonitog kršenja sadržaja kad je postavila vezu na svoju Web lokaciju.
 

6. Obaveze korisnika

Korisnik Web lokacije obavezuje se da će poštivati ​​zakonske odredbe i uslove koji se na njega primjenjuju prilikom svakog korištenja Web lokacije ili sadržaja koji je na njoj dostupan.

Korisnik ne može poduzimati nikakve radnje niti koristiti bilo koji postupak ili softver koji može uzrokovati modificiranje, onemogućavanje ili ometanje Web lokacije, njenih funkcija ili sadržaja. To se odnosi i na mjere koje mogu namjerno dovesti do povećanog opterećenja tehničke infrastrukture Web lokacije.
 

7. Mjerodavno pravo, područje pravne nadležnosti

Njemačko pravo primjenjuje se na korištenje Web lokacije i na primjenu ovih odredbi i uslova korištenja.

Ako je korisnik trgovac ili pravna osoba prema javnom pravu ili nema područja pravne nadležnosti u Njemačkoj, za sve sporove koji se odnose na korištenje Web lokacije ili ovih odredbi i uslova korištenja nadležan je sud u Hannoveru.